Q急性神经系统疾病有哪些 2021-02-20
描述:

我今天去医院做了检查,医生说我存在急性神经系统疾病,说让我住院治疗,急性神经系统疾病有哪些?

A
李岩 神经内科 副主任医师 锦州市中心医院 三级甲等
医生回答:

急性神经系统疾病主要包括进行性肌营养不良周期性麻痹脑血管疾病和强直性肌营养不良等。 急性神经系统发生以后是比较危险的,及时将病人送往神经内科进行检查和治疗,可以遵医嘱通过使用营养神经的药物来进行治疗,比较严重时还可以配合手术治疗,急性神经系统疾病可能会造成神经系统损伤,患者通常会伴有头痛头晕、恶心、呕吐等症状。 应注意定期到医院复查,以防病情加重。

相关问答